Lidia Geringer de Oedenberg

Poseł do Parlamentu Europejskiego

  english version english version
 


Wirtualnie po PE
Wirtualnie po Parlamencie Europejskim

SOLVIT
SOLVIT - Skuteczne rozwiązywanie problemów Rynku Wewnętrznego
 

Ważne informacje...

Nowa publikacja o Parlamencie Europejskiem
parlament_europejski.pdf

Systemy parytetów wyborczych i ich wdrażanie w Europie
Electoral_Gender_Quota.pdf

Karta Praw Podstawowych UE
www.kartaprawpodstawowych.org.pl

Regionalny Program Operacyjny dla Dolnego Śląska
www.rpo.dolnyslask.pl

Praca w instytucjach unijnych - Europejskie Biuro Selekcji Kadr EPSO
praca_epso.pdf

Praca w instytucjach unijnych
praca.pdf [175 KB]

Staże w instytucjach unijnych
staze.pdf [452 KB]

Edukacyjne programy Unii Europejskiej dla studentów i pedagogów
edukacja.pdf [95 KB]

Polak w Europie - nasze prawa w Unii Europejskiej
prawa.pdf [384 KB]

Jak założyć firmę za unijne pieniądze - droga do dotacji
informator5.pdf

Fundusze unijne dla organizacji pozarządowych
fundusze_UE.pdf


Oglądaj EuroparlTV - nowy kanał internetowej telewizji z życia Parlamentu Europejskiego - więcej >>


Nieprawidłowości w konkursie RPO WD

  • List do Marszałka Województwa Dolnośląskiego na temat nieprawidłowości w konkursie RPO WD - pobierz plik >>
  • Odpowiedź na skargę Pani Tilgner skierowaną do Ministerstwa Rozwoju Reigonalnego i przekazaną do wiadomości Pani Poseł - pobierz plik >>
  • Odpowiedź Marszałka Województwa Dolnośląskiego - pobierz plik >>
  • Zapytanie poselskie do Komisji Europejsiej - pobierz plik >>

Regionalny Program Operacyjny dla Dolnego Śląska

W latach 2007-2013 województwo dolnośląskie otrzyma na inwestycje w infrastrukturę ponad 1,2 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wydanie tych pieniędzy w taki sposób, aby wpływały na trwały rozwój regionu, generowały miejsca pracy oraz podniosły poziom życia ludzi, nie jest sprawą łatwą. Narzędziem osiągnięcia tych celów jest Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (RPO WD) - następca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.


Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 to 9 priorytetów skupionych na rozwój każdej dziedziny życia społecznego mieszkańców Dolnego Śląska. Ostatni dziesiąty "Pomoc techniczna" dotyczy m.in. wsparcia dla instytucji zajmującej się wdrażaniem RPO WD oraz przygotowaniem wnioskodawców do jak najlepszego wykorzystania unijnych środków.

Priorytet 1 "Przedsiębiorstwa i Innowacyjność" stawia sobie za cel wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw, głównie poprzez działania wspomagające małe i średnie przedsiębiorstwa oraz wzmocnienie i wykorzystanie potencjału sektora badawczo-rozwojowego.
Dolnośląscy przedsiębiorcy mogą liczyć na bezpośrednie wsparcie inwestycyjne, w formie dotacji (dla projektów o wartości do 8 mln zł). Można się ubiegać o środki m.in. na przedsięwzięcia:
-wspierające wprowadzanie nowych produktów i cyklów produkcyjnych,
-wdrażające technologie informacyjne,
-dostosowujące firmy do wymogów prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz zwiększające ich efektywność energetyczną,
-zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu.
Właściciele przedsiębiorstw mogą otrzymać również bezpośrednie wsparcie inwestycyjne na działalność badawczo-rozwojową. W tym przypadku wartość projektu nie może przekroczyć 200 tys. zł, a pieniądze muszą zostać przeznaczone na zakup środków trwałych związanych z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych.
W tym priorytecie zagwarantowane są również fundusze dla odnawialnych instrumentów finansowych wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa, w takich jak regionalne i lokalne fundusze pożyczkowe i poręczeniowe.
Dolnośląskie RPO zakłada ponadto realizację przedsięwzięć ułatwiających dostęp do specjalistycznego wsparcia doradczego dla przedsiębiorców. W ramach Priorytetu 1 dofinansowane zostaną także projekty wpierające tworzenie i rozwój m.in.: parków naukowo-technologicznych, ośrodków transferu technologii, inkubatorów technologicznych, centrów innowacji i doskonałości, parków przemysłowych, inkubatorów przedsiębiorczości. O środki mogą ubiegać się także jednostki naukowe na inwestycje w infrastrukturę pozwalającą na działalność badawczo-rozwojową prowadzoną na rzecz przedsiębiorców.

Priorytet 2 "Społeczeństwo informacyjne" to droga do rozwoju szeroko rozumianej regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Realizacja tego priorytetu ma zapewnić mieszkańcom Dolnego Śląska oraz podmiotom gospodarczym większą dostępność do Internetu, a tym samym do informacji i e-usług, przede wszystkim na obszarach wiejskich i małych miast. Stąd w ramach tego priorytetu realizowane będą projekty dotyczące:
-budowy lub rozbudowy regionalnych i lokalnych sieci szerokopasmowych,
-rozwoju systemów transmisji danych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
-tworzenia publicznych punktów dostępu do Internetu,
-budowy i modernizacji sieci informatycznych jednostek administracji publicznej,
-tworzenia nowych i udoskonalanie istniejących usług i aplikacji pozwalających na sprawną obsługę obywateli i podmiotów gospodarczych np. systemów akceptujących podpis elektroniczny czy usprawniających elektroniczny obieg dokumentów,
-tworzenia i modernizacji cyfrowych zasobów informacji oraz systemów elektronicznej archiwizacji baz danych, z których korzystać będą mieszkańcy regionu oraz przedsiębiorcy.

"Transport" to Priorytet 3 dolnośląskiego dokumentu operacyjnego. Jego głównym założeniem jest modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury transportowej, rozwój i usprawnienie transportu zbiorowego, zmniejszanie jego uciążliwości na środowisko naturalne.
Priorytet 3 pozwala uzyskać dofinansowanie na:
-poprawę jakości połączeń dróg krajowych z drogami wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi,
-poprawę dostępności komunikacyjnej ośrodków rozwoju gospodarczego oraz atrakcji turystycznych,
-budowę obwodnic miast i innych miejscowości, a także na poprawę przejazdów przez miejscowości o dużym natężeniu ruchu kołowego,
-modernizację i budowę obiektów inżynierskich (mostów, wiaduktów).
W ramach tego priorytetu przewidziane są także środki na kolej oraz transport miejski i podmiejski. Zainteresowani mogą ubiegać się o dofinansowania na:
-poprawę stanu pasażerskiego taboru kolejowego,
-likwidację ograniczeń wynikających z braku lub złego stanu infrastruktury kolejowej,
-zakup nowych, przyjaznych środowisku środków transportu komunikacji miejskiej,
-budowę i modernizację infrastruktury niezbędnej do uruchomienia nowych linii oraz infrastruktury towarzyszącej (przystanków, zajezdni, systemów sterowania ruchem, dystrybucji biletów itp.).

Poprawa stanu środowiska naturalnego, zapobieganie jego degradacji i zachowanie różnorodności biologicznej oraz walorów przyrodniczych Dolnego Śląska to cel nadrzędny Priorytetu 4 RPO WD "Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne".
Priorytet ten pozwala na dofinansowanie zadań dotyczących szeroko pojętej gospodarki wodnej, odpadami i nieczystościami oraz ochrony krajobrazowych i biologicznych walorów Dolnego Śląska. Stąd na unijne środki kwalifikować się będą m.in. projekty dotyczące:
-budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
-budowy nowoczesnych składowisk odpadów połączonych z ich zbiórką, segregacją, składowaniem, recyklingiem i utylizacją,
-likwidacji dzikich wysypisk śmieci zwłaszcza na obszarach turystycznych i uzdrowiskowych,
-rekultywacji wyłączonych z eksploatacji składowisk zagrażających środowisku,
-infrastruktury przeciwpowodziowej i zapobiegania suszy,
-zakupu sprzętu związanego z monitoringiem środowiska oraz dla służb związanych z bezpieczeństwem ekologicznym.

"Energetyka" jest piątym priorytetem dolnośląskiego RPO. Priorytet ten skierowany jest na poprawę infrastruktury energetycznej regionu poprzez modernizację sieci dystrybucji energii w celu zmniejszenia strat i zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii.
Dlatego priorytet zakłada wsparcie dla projektów budowy i przebudowy sieci dystrybucji energii elektrycznej średniego i niskiego napięcia zwłaszcza na obszarach wiejskich.
Jednym z istotnych założeń priorytetu jest wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, pochodzącej z energii wodnej i biomasy. Jest to podyktowane specyficznymi warunkami naturalnymi Dolnego Śląska oraz coraz większym znaczeniem produkcji energii ze źródeł naturalnych. W dziedzinie ciepłownictwa na dofinansowanie mogą liczyć przedsięwzięcia zmierzające do budowy nowych, a także modernizacji istniejących ciepłowni w celu poprawy sprawności energetycznej. Tutaj preferowane będą także ciepłownie wykorzystujące odnawialne źródła energii (biomasa, gaz, energia geotermalna). Unijne środki można wykorzystać ponadto na budowę, przebudowę i rozbudowę sieci dystrybucji ciepła.
W celu większego upowszechnienia gazu jako nośnika energii, można się ubiegać o dofinansowanie budowy i rozbudowy gazowych sieci dystrybucji, przy czym preferowane będą inwestycje prowadzące do obniżenia emisji spalin na terenach atrakcyjnych turystycznie i w uzdrowiskach.

Oś Priorytetu 6 "Turystyka i Kultura" skierowana jest na wzrost konkurencyjności dolnośląskiej oferty turystycznej oraz wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości dla podniesienia atrakcyjności regionu na rynku krajowym i międzynarodowym.
Jednym z najważniejszych aspektów tego priorytetu jest poprawa stanu zabytków regionu. Stąd na wsparcie mogą liczyć projekty związane z konserwacją, restauracją, renowacją, adaptacją i zastosowaniem środków ochrony (technicznej, przeciwłamaniowej i przeciwpożarowej) obiektów zabytkowych. Ponadto dofinansowywane będą inicjatywy (np. związane z adaptacją zabytków na nowe cele), mające pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy regionu i generujące nowe miejsca pracy.
Dofinasowane obiekty muszą być udostępinione dla ruchu turystycznego.
W ramach priorytetu zarezerwowane są również środki na poprawę stanu obiektów zajmowanych przez instytucje kultury oraz doposażenie tych jednostek w sprzęt niezbędny do prawidłowego ich funkcjonowania.
W priorytecie przewidziane są również środki na:
-wsparcie infrastruktury w miejscowościach uzdrowiskowych,
-rozwój turystyki aktywnej i biznesowej,
-zadania realizowane na szlakach turystycznych o znaczeniu regionalnym,
-realizację zadań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa turystom.

Podniesienie jakości i efektywności systemu kształcenia oraz szkolenia poprzez inwestycje w bazę dolnośląskich placówek edukacyjnych to kierunek nadrzędny Priorytetu 7 RPO WD "Edukacja". Dlatego na wsparcie unijne mogą liczyć projekty dotyczące:
-budowy i modernizacji obiektów edukacyjnych oraz sportowych wykorzystywanych w wystemie edukacji,
-budowę, rozbudowę i przebudowę edukacyjnej bazy socjalnej (akademiki, bursy, stołówki),
-wyposażenie tych obiektów w niezbędny sprzęt.
W przypadku szkół wyższych preferowane będą projekty dotyczące studiów, których kierunki mają decydujący wpływ na rozwój gospodarki opartej na wiedzy, czyli kierunki inżynieryjno-techniczne, matematyczne, przyrodnicze.

Priorytet 8 "Zdrowie" dolnośląskiego RPO zakłada poprawę jakości opieki zdrowotnej poprzez podniesienie usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej. Stąd dofinansowywane będą projekty polegające na modernizacji istniejących obiektów służby zdrowia (również poprzez termomodernizację), wyposażaniu placówek ochrony zdrowia w aparaturę i sprzęt medyczny. Podjęte działania maja prowadzić do racjonalizacji sieci placówek służby zdrowia; nie będzie możliwe finansowanie bieżącej ich działalności.

Ostatnim priorytetem RPO WD skierowanym do beneficjentów zewnętrznych jest Priorytet 9 "Miasta". Działania podjęte w ramach priorytetu mają prowadzić do odnowy najbardziej zdegradowanych obszarów miejskich oraz wzmocnienie struktur społeczno-ekonomicznych. Celem priorytetu jest przeciwstawienie się marginalizacji dolnośląskich miast, ze względu postępujące niszczenie substancji miejskiej oraz występujące negatywne zjawiska społeczne i ekonomiczne.

Priorytet 10 "Pomoc techniczna" odnosi się do jednostek wdrażających i zarządzających RPO. Jego zadaniem jest podniesienie absorpcji środków funduszy strukturalnych w ramach tego programu. Podejmowana będą m.in. działania promocyjno-informacyjne i szkoleniowe, mające na celu podnoszenie wiedzy beneficjentów i opinii publicznej o możliwościach i efektach wykorzystania unijnych środków.

Więcej szczegółów na stronie: www.rpo.dolnyslask.pl

źródło: www.rpo.dolnyslask.pl


Korespondencja Parlamentu Europejskiego z obywatelami UE

Skrzynka pocztowa Parlamentu Europejskiego przeznaczona jest do przekazywania pytań, próśb o informacje, propozycji i sugestii adresowanych do Parlamentu Europejskiego. Wszystkie zapytania winny być związane z zakresem działalności Unii Europejskiej.
Wszyscy obywatele Unii, jak również wszystkie osoby fizyczne lub prawne mające miejsce zamieszkania lub statutową siedzibę w Państwie Członkowskim, mają prawo kierowania, indywidualnie lub wspólnie z innymi obywatelami lub osobami, petycji do Parlamentu Europejskiego w sprawach objętych zakresem działalności Unii Europejskiej, które dotyczą ich bezpośrednio. Tematem petycji mogą być sprawy dotyczące interesu publicznego, skargi indywidualne lub apel do Parlamentu o zajęcie stanowiska w sprawie związanej z interesem publicznym.
Odpowiedzi będą udzielane w możliwie najkrótszym czasie. Jeżeli zapytanie dotyczy złożonego zagadnienia i przygotowanie odpowiedzi wymaga czasu, składający pytanie zostanie o tym natychmiast poinformowany pocztą elektroniczną.

Skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Każdy obywatel Unii lub każda osoba mająca miejsce zamieszkania lub statutową siedzibę na terenie Unii Europejskiej ma prawo złożyć skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, która dotyczy przypadków niewłaściwego administrowania w instytucjach lub organach wspólnotowych.

Przetargi, zamówienia, dotacje

Rozporządzenia finansowe Wspólnot Europejskich nakładają na Parlament Europejski obowiązek ogłaszania przetargów otwartych na dostawy towarów i usług. Przetargi te są regularnie publikowane w Dzienniku Urzędowym (seria S) oraz dostępne do wglądu w portalu internetowym. Poniżej pewnego progu wartości zamówienia, dozwolone jest rozpisywanie przetargów zamkniętych, dostępnych dla ograniczonej liczby oferentów, których wyłania się wysyłając uprzednio wezwanie do wyrażenia zainteresowania przetargiem.

SOLVIT - Skuteczne rozwiązywanie problemów Rynku Wewnętrznego

SOLVIT jest internetową siecią rozwiązywania problemów, w ramach której Państwa Członkowskie UE współpracują dążąc do praktycznego rozwiązania problemów wynikających z niewłaściwego stosowania prawa UE z zakresu Rynku Wewnętrznego przez organy administracji publicznej. System funkcjonuje w oparciu o sieć Centrów SOLVIT utworzonych przez Państwa Członkowskie (oraz Norwegię, Islandię i Lichtensteinie) w strukturach administracji krajowej. Centra SOLVIT zajmują się skargami pochodzącymi zarówno od obywateli jak i przedsiębiorców i zobowiązane są znaleźć rozwiązanie zaistniałego problemu w krótkim terminie ustalonym na dziesięć tygodni. SOLVIT działa bezpłatnie.


źródło: oficjalna strona PE

 
webmaster: Pozycjonowanie strona startowa: www.lgeringer.pl ^