Lidia Geringer de Oedenberg

Poseł do Parlamentu Europejskiego

  english version english version
Google

Wirtualnie po PE
Wirtualnie po Parlamencie Europejskim

SOLVIT
SOLVIT - Skuteczne rozwiązywanie problemów Rynku Wewnętrznego
 

Ważne informacje...

Prawa kobiet w Turcji: przepisy zadowalające, wdrażanie niedoskonałe

Ramy prawne dotyczące praw kobiet są "ogólnie zadowalające", ale niedoskonałe jest ich wdrażanie, stwierdza Parlament Europejski w swoim drugim sprawozdaniu poświęconym roli kobiet w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym Turcji. Sprawozdanie podkreśla, że poszanowanie praw człowieka, w tym praw kobiet, jest podstawowym warunkiem członkowstwa w UE.

W sprawozdaniu posłanki Emine BOZKURT (PES, NL), które trafia pod obrady półtora roku po przyjęciu przez parlament rezolucji z 6 lipca 2005 r. w sprawie roli kobiet w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym Turcji, posłowie z zadowoleniem przyjmują rozpoczęcie aktywnej fazy negocjacji akcesyjnych z Turcją, ale ubolewają nad faktem "spowolnienia procesu reform w Turcji w ciągu ostatniego roku oraz nad utrzymującym się problemem związanym z prawami kobiet". Parlament ponawia wezwanie do "pełnego i efektywnego wdrożenia dorobku wspólnotowego w dziedzinie praw kobiet, w szczególności w uboższych regionach kraju".

Wdrażanie ustawodawstwa

Posłowie wzywają rząd Turcji do przyśpieszenia wdrożenia nowego ustawodawstwa w dziedzinie praw kobiet, tak aby zapewnić jego zgodność z wymogami dorobku wspólnotowego i aby było ono skutecznie wdrażane w praktyce.
Mimo że nowy kodeks karny z 2005 roku znacznie wzmacnia podstawowe prawa kobiet, to jednak dyrektywy dotyczące równości mężczyzn i kobiet nie zostały jeszcze w całości przeniesione do prawa krajowego.
Parlament wyraża zaniepokojenie, że w wielu regionach południowo-wschodniej Turcji dziewczynki po urodzeniu nie są rejestrowane, co utrudnia walkę z wymuszonymi małżeństwami i przestępstwami honorowymi, ponieważ ofiary nie mają oficjalnej tożsamości. Parlament wzywa władze Turcji do dalszego podejmowania wszelkich koniecznych kroków w celu zapewnienia rejestracji wszystkich tureckich dzieci po narodzinach.

Dostępność danych

Sprawozdanie zauważa, że w dalszym ciągu brak dokładnych danych na temat sytuacji kobiet w Turcji, a istniejące dane nie obejmują jeszcze problemów związanych z sytuacją, rolą i prawami kobiet. Parlament z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę podjętą na początku roku 2007 przez turecki Państwowy Instytut Statystyczny, której celem jest prowadzenie statystyk uwzględniających problematykę płci, odnoszących się do życia społecznego, kulturowego i gospodarczego, z uwzględnieniem danych na temat różnic w płacach kobiet i mężczyzn.

Przemoc wobec kobiet

Parlament potępia przypadki przemocy wobec kobiet, w tym również "zabójstwa honorowe, przemoc domową, wymuszone małżeństwa i poligamię ". Wzywa rząd turecki i Komisję do priorytetowego zajęcia się przemocą, a w szczególności przestępstwami honorowymi oraz do stworzenia specjalnych schronisk o zaostrzonym rygorze bezpieczeństwa. Sprawozdanie podkreśla znaczenie systematycznych dochodzeń, szkolenia policji i organów sądowniczych w kwestiach równouprawnienia i walki z przemocą. Posłowie wzywają tureckie instytucje do zawierania sojuszy ze wszystkimi grupami społecznymi - obywatelskimi, społecznymi i religijnymi - w celu inicjowania kampanii adresowanych w szczególności do młodego pokolenia, mających zwiększać świadomość, iż przemoc wobec kobiet i dzieci stanowi poważne naruszenia praw człowieka.

Współudział w życiu politycznym

Sprawozdanie zauważa, że udział kobiet w życiu politycznym w Turcji jest zbyt mały i że "istnieją ogromne potrzeby w zakresie modeli roli kobiety na stanowiskach decyzyjnych i związanych ze sprawowaniem władzy". Posłowie zauważają, że dyskryminacji kobiet można niekiedy najskuteczniej zapobiegać poprzez tymczasowe środki służące dyskryminacji pozytywnej. Zdaniem posłów, partie polityczne w Turcji, począwszy od najbliższych wyborów w 2007r., powinny umieszczać więcej kandydatów płci żeńskiej na swoich listach wyborczych.

Edukacja i rynek pracy

Parlament wyraża zaniepokojenie uwagą Komisji, że kobiety nadal są narażane na praktyki dyskryminacyjne, między innymi z uwagi na brak wykształcenia i wysoki poziom analfabetyzmu w kraju. UNICEF szacuje, że każdego roku od 600 do 800 tys. dziewcząt, które osiągnęły wiek szkolny, nie uczęszcza do szkoły, gdyż zabraniają im tego rodziny lub ze względu na trudności logistyczne. Dlatego posłowie wzywają władze Turcji do zapewnienia równouprawnienia w dostępie do edukacji i rynku pracy, w szczególności w południowo-wschodnich regionach kraju. Udziału kobiet w rynku pracy wynosi poniżej 25% i jest bardzo niski w porównaniu do średniego procentu udziału kobiet w rynku pracy w UE-25, który wynosi 55%.
Posłowie deklarują, że Parlament Europejski będzie dokonywać regularnej oceny postępów Turcji w dziedzinie praw kobiet, niezależnie od rocznego sprawozdania Komisji Europejskiej.

Posłanka Urszula KRUPA (IND/DEM) powiedziała w trakcie debaty, że nawoływanie Turcji do bardziej efektywnego wdrażania dorobku wspólnotowego w dziedzinie praw kobiet i równouprawnienia nie daje pożądanego efektu i rodzi wiele konfliktów ze względu na różnorodność Unii. Dlatego, zdaniem posłanki, "wskazane byłoby pozwolić kobietom tureckim znajdować drogę rozwiązywania problemów, a nie nakazywać im sposobu myślenia i rozwiązań obcych tradycji i kulturze." Posłanka Krupa uznała, że zadaniem wspólnoty państw powinno być "udzielanie wsparcia w walce z ubóstwem, przemocą i promowaniu wykształcenia, a nie narzucanie Turkom obcego im światopoglądu, co stanowi przejaw przemocy, której Unia podobno nie toleruje".

Brak odpowiedniego dostępu do edukacji, to zdaniem posłanki Lidii Joanny GERINGER DE OEDENBERG (PSE) główna przyczyna niskiego udziału kobiet w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym Turcji. Posłanka zwróciła uwagę, że mimo pewnych postępów, nadal utrzymuje się wysoki poziom analfabetyzmu wśród dziewcząt i kobiet. Polska deputowana przypomniała o nagminnych przypadkach przemocy wobec kobiet, zabójstw w imię honoru czy wymuszania małżeństw. Posłanka Geringer de Oedenberg mówiła także o bardzo małym udziale kobiet w życiu politycznym Turcji i wskazała na brak stałej komisji ds. równouprawnienia i praw kobiet w parlamencie tureckim. "Rząd Turcji powinien jak najszybciej wdrożyć odpowiednie ustawodawstwo w dziedzinie praw kobiet i zadbać, by były one skutecznie stosowane w praktyce" - powiedziała.

Emine Bozkurt (PES, NL)
Sprawozdawca

źródło: Parlament Europejski - Polska sekcja prasowa

 
webmaster: Pozycjonowanie strona startowa: www.lgeringer.pl ^